सेवापुस्तकामधील विविध नामनिर्देशने ( वारस ) करणे आवश्यक ! अन्यथा लाभासाठी होईल विलंब .

Spread the love

राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुसतकामध्ये विविध नामनिर्देशनाची नोंद असणे आवश्यक आहे .जर नामनिर्देशनाची नोंद न केल्यास , लाभ घेण्यासाठी वारसांना विलंब होवु शकतो . यासाठी कर्मचाऱ्यांनी सेवापुसतकामध्ये नामनिर्देशनाचे नोंद आवर्जुन करावी .

प्रत्येक उपघटकामध्ये नामनिर्देशनाची नोंद करणे आवश्यक आहे .यामध्ये कोणकोणते उपघटकावर नोंदी आवश्यक आहेत ते खालीलप्रमाणे आहेत.

  • गट विमा योजना
  • भविष्य निर्वाह निधी नामनिर्देशन
  • मृत्यू नि सेवा उपदानाची नामनिर्देशनाची नोंद
  • अपघात विमा योजना नामनिर्देशनाची नोंद
  • कुटुंब प्रमाणपत्र
  • निवृत्तीवेतन नामनिर्देशनाची नोंद
  • एन.पी.एस./ डी.सी.पी.एस मध्ये नामनिर्देशनाची नोंद

वरील उपघटकामध्ये नामनिर्देशनांची नोंद घेणे आवश्यक आहे . अन्यथा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना लाभासाठी विलंब होऊ शकतो.

Leave a Comment