ब्रेकिंग न्युज – राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकाबाबत अत्यंत महत्वाचा आजचा शासन निर्णय .दि.16.03.2022

Spread the love

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकाबाबत अत्यंत महत्वाचा शासन निर्णय आज दि.16.03.2022 रोजी निर्गमित झाला आहे .हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाकडुन निर्गमित झाला आहे . या शासन निर्णयानुसार , वेतन देयकांसोबत खर्च मंजुरी आदेश तसेच अनुदान वितरणासाठी शाईच्या स्वाक्षरीची प्रत जोडण्याबाबत सविस्तर सुचना देण्यात आल्या आहेत .याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय खालीलप्रमाणे पाहुयात .

महाराष्ट्र कोषागार अधिनियमानुसार ,  बीम्स प्रणालीवर शाईच्या स्वाक्षरीची प्रत स्कॅन करुन अपलोड करणे अनिवार्य आहे . याशिवाय बिम्स प्रणालीवर अनुदान निधी वाटप करता येणार नाही .सहाय्यक अनुदानाच्या अनुदान वितरण करण्यासाठी शाईच्या स्वाक्षरी बीम्स प्रणालीवर तपासणीसाठी उपलब्ध करुण देण्यात आली आहे .

यामुळे अनुदान वितरण निधी वाटप या संबंधी स्वाक्षरी प्रत जोडण्याची आवश्यकता नाही . मात्र खर्चास मंजुरी देण्याबाबत , शाईच्या प्रती आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी जोडणे आवश्यक आहे . या बाबतचा सविस्तर शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे .

Leave a Comment