Tag: अकोला शहर महानगरपालिका अधिकारी कर्मचारी

शासन निणर्य : या राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित .GR दि.07.09.2022

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना 01 जानेवारी 2016 पासुन सातवा वेतन आयोग लागु करण्यात आलेला आहे .परंतु राज्यातील अनेक पात्र कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन…

मराठी बातमी