Tag: आशा वर्कर

राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना सुधारीत वाढीव दराने वेतन अदा करणेबाबत महत्वाचा शासन निर्णय .

राज्यातील केंद्र पुरस्कृत असणारे आरोग्य अभियानांतर्गत , राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सुधारीत दराने वेतन अदा करण्यात येणार…

मराठी बातमी