Tag: आश्वासित प्रगती योजना शासन निर्णय

सातव्या वेतन आयोगामध्ये ,तीन लाभांच्या सुधारित सेवांगर्तत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेयबाबतचा महत्वपुर्ण शासन निर्णय .

सातव्या वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांना तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय  करणेबाबतचा महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.02.03.2019 रोजी निर्गमित…

GOOD NEWS : राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लाभ लागु .GR दि.01.04.2022

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागु करण्याबाबत महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे . या शासन…

मराठी बातमी