GR : राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.16.12.2022

राज्य शासन सेवेतील शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यवाही पुर्ण करणेबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.16.12.2022 रोजी निर्गमित झाला आहे .या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.16.12.2022 राजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच सन 2021-22 या वर्षाचे कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची संपुर्ण … Read more

State Employee : राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.17.11.2022

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यवाही दि.31 डिसेंबर पर्यंत पुर्ण करणेबाबतचा सामान्य प्रशासन विभाकडुन दि.17 नोव्हेंबर 2022 रोजी एक महत्वपुर्ण शासन निर्णय राज्य शासनाकडुन निर्गमित झाला आहे . या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.17.11.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहीण्याबाबतच्या … Read more

राज्य शासन निर्णय !राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल बाबत सादर करणेबाबत महत्वपुर्ण GR .

राज्य शासन सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी योचे कार्यमूल्यमान पुर्ण करण्याबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.23 .02.2022 रोजी महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. कर्मचाऱ्यांचा अहवाल दि.28.02.2022 पर्यंत पुर्ण करण्याबाबत राज्य शासनाकडुन निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात. कर्मचाऱ्यांचा सन 2018-19 , 2019-20 व सन 2020-21 या वर्षातील कार्यमुल्यमापन अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांकडुन भरुन … Read more