Tag: कार्यमुल्यमापण अहवाल

राज्य शासन निर्णय !राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल बाबत सादर करणेबाबत महत्वपुर्ण GR .

राज्य शासन सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी योचे कार्यमूल्यमान पुर्ण करण्याबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.23 .02.2022 रोजी महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित…

मराठी बातमी