आनंदाची बातमी ! 01 मे 2022 पासुन राज्य कर्मचाऱ्यांचे पगार होणार विहीत वेळेत , शासन परिपत्रक निर्गमित दि.05.05.2022

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहीत वेळेत होत नसल्याने , कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहीत वेळेमध्ये , अदा करणेबाबत विविध उपाययोजना राज्य शासनाकडुन राबविण्यात आली आहेत . या उपाययोजनासाठी विविध सुचना देणेबाबतचा महत्वपुर्ण शासन परीपत्रक दि .05 मे 2022 रोजी निर्गमित झाला आहे .याबाबतचा सविस्तर शासन परिपत्रक खालीलप्रमाणे पाहुयात . राज्य शासन सेवेतील खाजगी , अनुदानित , … Read more