Tag: खाजगी

आनंदाची बातमी ! 01 मे 2022 पासुन राज्य कर्मचाऱ्यांचे पगार होणार विहीत वेळेत , शासन परिपत्रक निर्गमित दि.05.05.2022

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहीत वेळेत होत नसल्याने , कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहीत वेळेमध्ये , अदा करणेबाबत विविध उपाययोजना राज्य…