राज्य शासन सेवेतील या कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती योजने अंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत आजचा महत्वाचा शासन निर्णय .

राज्य शासन सेवेमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसणाऱ्या पदांना कालबद्ध पदोन्नती योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मंजुर करण्यात येतो . या योजने अंतर्गत राज्य शासन सेवेत कार्यरत ग्रंथपाल संवर्गातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मंजुर करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे . राज्यातील खाजगी शाळामधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध नसल्याने किंवा पदोन्नतीस लागणारा प्रदीर्घ … Read more

मुंबई लघुवाद न्यायालय मध्ये ,10 वी / 7 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

लघुवाद न्यायालय मुंबई येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदाचे नाव  पद संख्या 01. ग्रंथपाल 01 02. चौकीदार 01 03. सफाई कामगार 01 आवश्यक शैक्षणिक पात्रता – ग्रंथपाल पदासाठी – 10 वी उत्तीर्ण , ग्रंथालयीन … Read more

प्रयोगशाळा सहाय्यक व ग्रंथपाल यांना कालबद्ध वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत ….

राज्य शासकीय सेवेतील प्रयोगशाळा सहाय्यक व पदवीधर ग्रंथपालांना सहाव्या वेतन आयोगात कालबद्ध पदोन्नती  योजनेची वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात आलेली नसल्याने राज्य शासकीय सेवतील प्रयोगशाळा सहाय्यक व पदवीधर ग्रंथपाल पदांना पुढीलप्रमाणे कालबद्ध 12 वर्ष सेवेनंतरचा लाभ देण्यात यावा. प्रयोगशाळा सहाय्यक पदासाठी –  सहाव्या वेतन आयोग वेतनश्रेणी – 5200 -20200 ग्रेड वेतन  2000 /-   यांना कालबद्ध वेतननिश्चिती -5200 … Read more