ग्रामीण डाकसेवक पदासाठी  पात्रता मध्ये बदल , 10 वी मध्ये हे विषय असणे अनिवार्य व इतर या पात्रता आवश्यक .

ग्रामीण डाकसेवक पदासाठी मेगाभरती राबविण्यात येत असुन या पदासाठी कोणतीही परीक्षा नसुन केवळ 10 वीच्या टक्केवारीवर निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे .परंतु यामध्ये अल्पश : बदल करण्यात आला आहे . दहावीमध्ये अनिवार्य विषय व इतर पात्रता केंद्र सरकारकडुन जाहीर करण्यात आली असल्याने , आवश्यक पात्रता असणारे उमेदवाराच GDS पदासाठी अर्ज करु शकतील .याबाबतची आवश्यक पात्रता … Read more