राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित ! दि.31 डिसेंबर 2022 पर्यंत कार्यवाही करण्याचे दिले आदेश !

राज्य शासन सेवेतील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतनातुन कपात झालेली रक्कम व शासनाचा देय हिस्सा यांच्या हिशोबाच्या पावत्या देण्याबाबतची कार्यवाही दि.31 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करणेबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालय , पुणे यांच्या कडुन एक अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक दि.09 डिसेंबर 2022 रोजी निर्गमित झाले आहेत . … Read more

Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वेतन /थकबाकी संदर्भात अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित !

राज्यातील जिल्हा परिषदेमधील कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑक्टोंबर 2022 चे वेतन विहीत मुदतीत न करणे , उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाचा गैरवापर आणि शासनाची प्रतिमा मलिन करणे इत्यादी मुद्याबाबत खुलासा सादर करणेबाबतचा राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक विभाग ) यांना हे पत्र सादर करण्यात आले आहे .सदरचे पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालय यांच्याकडुन दि.09.11.2022 रोजी निर्गमित करण्यात … Read more

ZP जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली बाबत महत्त्वाचे परिपत्रक 2022.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या ऑनलाइन पद्धतीने बदली प्रक्रिया राबवली जाणार आहे . जिल्हा अंतर्गत त्याचबरोबर आंतरजिल्हा बदलीसाठी शिक्षकांनी विकल्प यादी त्याचबरोबर कार्यालय प्रमुखांनी बदलीसाठी पात्र शिक्षकांची यादी तसेच भाग एक मधील शिक्षकांची यादी त्याच बरोबर भाग 2 मधील शिक्षकांची यादी सादर करावयाची आहे .याबाबतचे ग्राम विकास विभाग यांचे दिनांक 19 जानेवारी 2022 रोजी एक महत्त्वाची परिपत्रक … Read more