Tag: जिल्हा परिषद शिक्षक

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित ! दि.31 डिसेंबर 2022 पर्यंत कार्यवाही करण्याचे दिले आदेश !

राज्य शासन सेवेतील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतनातुन कपात झालेली रक्कम…

Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वेतन /थकबाकी संदर्भात अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित !

राज्यातील जिल्हा परिषदेमधील कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑक्टोंबर 2022 चे वेतन विहीत मुदतीत न करणे , उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाचा गैरवापर आणि…

ZP जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली बाबत महत्त्वाचे परिपत्रक 2022.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या ऑनलाइन पद्धतीने बदली प्रक्रिया राबवली जाणार आहे . जिल्हा अंतर्गत त्याचबरोबर आंतरजिल्हा बदलीसाठी शिक्षकांनी विकल्प यादी त्याचबरोबर…

मराठी बातमी