Tag: थकबाकी शासन निर्णय

कर्मचाऱ्यांना वेतन / वेतनेत्तर थकबाकी रक्कम अदा करणेसंदर्भात महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.13.09.2022

राज्य शासन सेवेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या वेतनाची थकबाकी त्याचबरोबर अशासकीय विशेष शाळा / कार्यशाळा इत्यादीची वेतनेतर थकबाकी अदा…