MUHS : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ , मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अतंर्गत विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. कक्ष अधिकारी 08 02. उच्चश्रेणी लघुलेखक 02 03. सहाय्यक लेखापाल 03 04. निन्मश्रेणी लघुलेखक 02 05. सांख्यिकी सहाय्यक 02 06. वरिष्ठ सहाय्यक 11 … Read more

पोलीस तक्रार प्राधिकरण नाशिक विभाग मध्ये विविध पदांसाठी नोकरीची मोठी संधी .

पोलीस तक्रार प्राधिकरण नाशिक विभाग मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. उच्च श्रेणी लघुलेखक 01 02. निन्म श्रेणी लघुलेखक 01 पात्रता – पद क्र.01 साठी – टंकलेखनाचा वेग इंग्रजी 120 शब्द प्रति मिनिट , मराठी … Read more

नाशिक चलन नोट मुद्रणालय , नाशिक येथे 149 जागेसाठी पद भरती प्रक्रिया 2022 

नाशिक चलन नोट मुद्रणालय , नाशिक येथे 149 जागेसाठी पद भरती प्रक्रिया 2022   नाशिक चलन नोट मुद्रणालय , नाशिक येथे 149 जागेसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र पदांचे नावे रिक्त पद संख्या 1 वेलफियर अधिकारी 01 2 सुपरवाईजर (तांत्रिक कंट्रोल ) 10 … Read more

भारतीय संरक्षण विभाग ,नाशिक तोफखाना केंद्र मध्ये 107 पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2021.

भारतीय संरक्षण विभाग ,नाशिक तोफखाना केंद्र मध्ये 107 पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2021. नाशिक तोफखाना केंद्र मध्ये 107 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणि व इतर पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. पदाचे नाव व पद संख्या – कनिष्ठ लिपीक – 27  मॉडेल तयार करणारा – 01 कारपेंटर – … Read more