GR : निवृत्तीवेतनामध्ये 10,000/- रुपये वाढ करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित ! दि.22.11.2022

राज्य शासन स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतनधारक स्वातंत्र्य सैनिक / त्यांचे जोडीदार यांच्या स्वातंत्र्य सैनिक / त्यांचे जोडीदार यांच्या स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतनात वाढ करणेबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.22.11.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . राज्य शासनामार्फत स्वातंत्र्य सैनिक / त्यांचे जोडीदार यांना … Read more

राज्य निवृत्तीवेतन /कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रकरणामध्ये मोबाईल नंबर नमूद करणे अनिवार्य.

राज्य शासनाच्या निवृत्तीवेतन त्याचबरोबर कुटुंबनिवृत्ती प्रकरण महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करत असताना ,नमूद कर्मचाऱ्यांचा मोबाइल नंबर सदर प्रकरण मध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे जेणेकरून प्रकरण संगणकीकृत करून ऑनलाइन करताना मोबाईल नंबर आवश्यक आहे .त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यास प्रकरणाची सद्य स्थिती कळवणे सोयीचे होईल यासाठी नमूद प्रकरणामध्ये मोबाईल नंबर नमूद करण्यात यावा . याबाबतचा शासन निर्णय खालील लिंक वर … Read more