राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांने पदोन्नती नाकारल्यास कोणकोणते परीणाम होतात , त्यासंदर्भातील अंमबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय .

जर एकाद्या कर्मचाऱ्यांने पदोन्नतीस पात्र झाले व त्या कर्मचाऱ्यांने पदोन्नती नाकारल्यास कोणते परीणाम होतील ते खालीलप्रमाणे आहे. शासन निर्णय – सामान्य प्रशासन विभाग दि.12.09.2016 शा.नि.संकेताक – 201609121629099907. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची वरच्या संवर्गात निवड झाल्याच्या नंतर किंवा त्यापुर्वीच त्या कर्मचाऱ्यांने पदोन्नती घेण्यास नकार दिल्यास त्या कर्मचाऱ्याचे पदोन्नती निवड यादीतुन पुढील दोन वर्षासाठी काढुन टाकण्यात येईल .व … Read more