Tag: पदोन्नती

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांने पदोन्नती नाकारल्यास कोणकोणते परीणाम होतात , त्यासंदर्भातील अंमबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय .

जर एकाद्या कर्मचाऱ्यांने पदोन्नतीस पात्र झाले व त्या कर्मचाऱ्यांने पदोन्नती नाकारल्यास कोणते परीणाम होतील ते खालीलप्रमाणे आहे. शासन निर्णय –…

मराठी बातमी