Tag: बदली बाबत शासन निर्णय

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत सुधारित धोरण राबविणेबाबत आज रोजी निर्गमित झालेला शासन निर्णय .दि.29.06.2022

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली होती .परंतु आता सन 2022 करीता जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण राबविण्यात येत…

BREAKING NEWS : 2022 बदली प्रक्रिया मुदतवाढ व बदली संदर्भातील महत्वपुर्ण निर्देश , बाबतचा आज रोजी निर्गमित झालेला शासन परिपत्रक .

सन 2022 मधील बदली प्रक्रियेला मुदतवाढ त्याचबरोबर बदली संदर्भातील महत्वपुर्ण् निर्देश देणेबाबतचा आज दि.20.06.2022 रोजी ग्राम विकास विभागाकडुन ,शासन परिपत्रक…

सन 2022-23 या वर्षातील बदलीबाबत आजचा महत्वपुर्ण शासन निर्णय .दि.27.05.2022

सन 2022-23 या आर्थिक वर्षी दि.30 जून 2022 पर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या बदल्या न करणेबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.27.05.2022 रोजी शासन…

GR : जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदली संदर्भातील दि.04 मे 2022 रोजी महत्वाचा शासन निर्णय .

राज्यातील जिल्हा परिषदेतील शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्य बदली संदर्भात दि.04 मे 2022 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय गा्रमविकास विभागाकडुन निर्गमित झाला आहे…

मराठी बातमी