Tag: बस महामंडळ जानेवारी वेतन

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या माहे जानेवारी 2022 च्या वेतनाबाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय .

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या माहे जानेवारी 2022 च्या वेतनासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाचा दि.02.02.2022 रोजी शासन…

मराठी बातमी