MSC : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मध्ये पदभरती  प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकमध्ये पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State co-operative Bank Recruitment For Manger Post , Number of Post vacancy – 02 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव –व्यवस्थापक ( 2 ) पात्रता – उमेदवार हा कोणत्याही शाखेतुन पदवीधर असण आवश्यक … Read more

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ( Maharashtra state cop. Bank ) मध्ये भरती प्रक्रिया 2022.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालील प्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 1. व्यवस्थापक सहाय्यक 02 2. अधिकारी ग्रेड – ब 05 3. सहाय्यक अधिकारी 10   एकुण पद संख्या 17 शैक्षणिक पात्रता – पद क्र.1 … Read more