MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत विविध वर्ग – अ & ब पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया प्रक्रिया 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत विविध विर्ग – अ पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Public Service Commission Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 144 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात . पदांचे नावे – सह संचालक , भुजल सर्वेक्षण आणि विकास … Read more

MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मार्फत ( Class -A & B post ) पदभरती भरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत वर्ग – अ व वर्ग ब पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Public Service Commission Recruitment for Class – A and class – B post ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालील प्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक … Read more

MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवाा आयोग मार्फत राजपत्रित तांत्रिक सेवा मध्ये पदभरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत राजपत्रित तांत्रिक सेवा मध्ये विविध पदांच्या 378 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .( Maharashtra Public Service Commission ,Technical Services Recruitment for various post , number of total post – 378 ) सविस्तर पदाचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. … Read more

MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत वर्ग – क पदांकरीता भरती .

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत वर्ग – क पदांच्या एकुण 228 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सदर पदांकरती प्रथम संयुक्त पुर्व परीक्षा घेण्यात येते .( Maharashtra public service commission class -3 post recruitment 2022 ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. उद्योग निरीक्षक 06 02. दुय्यम निरीक्षक 09 03. कर … Read more

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा मार्फत लघुटंकलेखक वर्ग – 3 पदभरती प्रक्रिया , पात्रता केवळ 10 वी उत्तीर्ण .

महाराष्ट्र लोकसेवा मार्फत लघुटंकलेखक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. लघुटंकलेखक , मराठी वर्ग – 3 52 02. लघुटंकलेखक , इंग्रजी , वर्ग – 3 39   एकुण पदांची संख्या 91 पात्रता – 10 वी … Read more

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत  केवळ 10 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी लघुलेखक पदासाठी नौकरीची मोठी संधी .

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केवळ 10 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी लघुलेखक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदाचे नाव पदांची संख्या 01. लघुलेखक ( उच्च श्रेणी ) ,मराठी 32 02. लघुलेखक ( उच्च श्रेणी ) ,इंग्रजी 30 03. लघुलेखक ( … Read more

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत , पदभरती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र पदाचे नाव पदांची संख्या 01. पोलिस उप अधिक्षक 02 02. उप संचालक , न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा राज्य सेवा वर्ग – 1 06 03. सहाय्यक संचालक न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा … Read more

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मेडीकल फिल्ड पद भरती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत मेडीकल फिल्ड मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे . पदानुसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदानुसार सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – सहाय्यक आयुक्त , अन्न व औषधे प्र .सेवा – class – 1 एकुण पद संख्या – 15 आवश्यक शैक्षणिक पात्रता – फार्मसी पदवी / … Read more