राज्य कर्मचाऱ्यांना महत्वपूर्ण GR ! वेतन व भत्ते /अर्जित रजा रोखीकरण रक्कम अदा करणेबाबत .

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडुन दि.02.03.2022 रोजी महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे .यामध्ये म.जीवन प्राधिकरणास वेतन व भत्त्यापोटी अनुदान वितरीत करण्यात आले आहेत . म.जीवन प्राधिकरण मध्ये कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्यासाठी ,या GR  नुसार अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे .वेतन या लेखाशीर्ष अंतर्गत 38,00,00,000/- रुपये … Read more