परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / DCPS कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अखेर निर्गमित झाला मोठा निर्णय ! GR दि.23.03.2023

राज्य शासन सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / DCPS योजना अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी हिस्सा व शासन हिस्सा यावरील व्याज अदा करणेसाठी निधींचे वितरण करण्याकरीता निधीचे वितरण करणेबाबत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून दि.23 मार्च 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे . राज्यातील जिल्हा परिषदा खाजगी अनुदानित प्राथमिक , माध्यमिक , … Read more

राज्य कर्मचारी हिताचा अखेर निर्गमित झाला महत्वपुर्ण शासन निर्णय ! GR दि.23.03.2023

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेा आहे . तो म्हणजे सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकरीता कर्मचारी हिस्सा व शासन हिस्सा यावरील व्याज अदा करण्यासाठी निधींचे वितरण करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून दि.23.03.2023 महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे . सन 2022-23 या … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना मोटार वाहन / कार खरदी अग्रिमे देणेबाबत , सुधारित शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.21.03.2023

मोटार वाहन अग्रिम अधिकारी / कर्मचाऱ्यांस त्यांच्या सेवा कालावधीमध्ये एकदाच देय असणार आहेत , त्याचबरोबर प्रमाणित करण्यात आलेल्या मोटार वाहन / कार खरेदी अग्रिमे शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी , तसेच काही कारणास्तव सदर अग्रिमांची रक्कम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा नाकारण्यात येत असेल तर तसे संबंधित विभागास कळविण्याचे शासन निर्णयांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहे . … Read more

राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजुर करणेबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.02.03.2023

राज्य शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अतिरिक्त संवर्ग कक्षातून सह जिल्हा निबंधक वर्ग 2 / सह दुय्यक निबंधक वर्ग 2 या संवर्गात समावेशनाने नियुक्त अधिकाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत महसूल व वन विभागांकडून दि.02 मार्च 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . वित्त विभागाच्या दि.01 एप्रिल 2010 … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चिती , वेतनवाढ , वरिष्ठ वेतनश्रेणी / निवडश्रेणी व इतर प्रकरणांबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.27.02.2023

राज्य शासन सेवा अंतर्गत संस्थेत वाद असलेल्या शाळेतील मुख्याध्यापकांची वेतननिश्चिती , वेतनवाढ , वरिष्ठ वेतनश्रेणी / निवडश्रेणी व इतर प्रकरणांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी यांना प्रदान करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दि.27.02.2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे . संस्थेमध्ये वाद असल्यास व मुख्यापकांची वेतनिश्चिती संस्थेमार्फत होणे शक्य नसल्यास , अशा शाळांमधील … Read more

सुधारित नियमानुसार विलंबाने प्रदान करण्यात येणारे वेतन / DA व इतर पुरक भत्ते व्याजासह प्रदान करणेबाबत वित्त विभागाचा अत्यंत महत्वपुर्ण GR !

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना बऱ्यांच वेळी अनेक वेतन व भत्ते हे विलंबाने प्रदान करण्यात येतात , यामध्ये प्रामुख्याने महागाई भत्ता व फरकाची रक्कम ही राज्य कर्मचाऱ्यांना नेहमीच उशिरानेच प्रदान करण्यात येते .या संदर्भात राज्य शासनाच्या वित्त विभागांडून दि.22.11.1994 रोजी एक महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे .या संदर्भातील वित्त विभागांकडून दि.22.11.1994 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन … Read more

राज्‍य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सुधारणा करण्यात आलेला अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.17.01.2023

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या मंजुरीबाबत ,प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात सुधारणा करणेबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागांकडुन दि.17 जानेवारी 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची प्रलंबित प्रकरणे लक्षात घेता , वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस मंजुरी … Read more

घोषणा करुनही राज्य सरकारचा कर्मचाऱ्यांना मोठा धोका ! GR देखिल निर्गमित दि.16.01.2023

राज्य सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे फॅमिली पेन्शन व ग्रॅज्युएटीचा लाभ देण्याची मोठी घोषणा केला असता , देखिल NPS योजना लागु असणाऱ्या सेवा कालावधीत मृत्यु झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना फॅमिली पेन्शन व ग्रॅज्युएटीचा लाभ लागु न करता परत NPS योजनाप्रमाणे लाभ देणेबाबत राज्य शासनाच्या कौशल्य , रोजगार , उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडुन दि.16.01.2023 रोजी शासन निर्णय … Read more

राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची नोटीस ! परिपत्रक निर्गमित दि.27.12.2022

राज्य शासन सेवेतील ग्रामपातळीवर कार्यरत कर्मचारी यांना मुख्यालयी राहणे कायद्यानुसार बंधनकारक करण्यात आलेले आहेत . कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी रहावे याकरीता अनेक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहे . यासंदर्भात औरंगाबाद विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार यांनी प्रशासनास जाणून करुन देण्यात आली आहे कि , कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधकारक करावे .यांबाबत प्रशासनाकडुन दि.27.12.2022 रोजी एक पत्रक निर्गमित करण्यात … Read more

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आज रोजीचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.28.12.2022

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार संवर्गा अंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशनाच्या धोरणात सुधारणा करणेबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.28.12.2022 रोजी निर्गमित झाला आहे . या संदर्भातील सा.प्र.विभागाचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीवरुन संवर्गा अंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन … Read more