Tag: विमान प्रवास भत्ता

State GR : प्रवास भत्ता व विमान प्रवास भत्ता अनुज्ञेय सवलती बाबत राज्य शासनाचा महत्वाचा शासन निर्णय .

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागकडुन दि.26.04.2022 रोजी प्रवास भत्ता व विमान प्रवास भत्ता अनुज्ञेय सवलती बाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित…

मराठी बातमी