Tag: वेतन अदा करणे बाबत

शासकिय कर्मचाऱ्यांना वेतन व इतर आर्थिक प्रकरणे अदा करणे बाबतचा महत्वाचा  शासन निर्णय .दि.16.02.2022

महाराष्ट्र विनियोजन  अधिनियम , 2021 साठी सन 2021 -2022 चे अनुदान वितरीत करण्याबाबत शालेय व क्रिडा विभागाचा महत्वाचा शासन निर्णय…

मराठी बातमी