GR : राज्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करणेसंर्भात महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.06.05.2022

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर भत्ते अदा करणेसंदर्भात महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.06.05.2022 रोजी निर्गमित झाला आहे . राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मार्फत हा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे . याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय खालीलप्रमाणे पाहुयात . राज्य शासनाने एक शासन निर्णय काढुन कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर भत्ते अदा करणेबाबत … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना वेतन/भत्ते अदा करणेसाठी निधीं वितरीत करणेबाबतचा आजचा महत्वाचा शासन निर्णय .दि .08.03.2022

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक मागणी नुसार निधीं वितरीत करण्यात आली आहे . याबाबतचा आज दि.08 मार्च 2022 रोजी राज्य शासनाकडुन शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे .याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय खालीलप्रमाणे पाहुयात . जिल्हा परिषदेमधील पाणी पुरवठा विभागामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या  वेतन व भत्ते खर्च भागविण्यासाठी रुपये 501.456 लाख इतका … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर ,वेतन व भत्ते निधी वितरणाबाबत राज्य शासन निर्णय ! दि.24.02.2022

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना दि.24 फेब्रुवारी 2022 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे .कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते अदा करणेबाबत राज्य शासनाकडून शासन निर्णय निर्गमित करून निधी वितरित करण्यात आले आहे . पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद/पंचायत समिती मध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते अदा करण्यासाठी सहायक अनुदाने लेखा शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यासाठी … Read more