Tag: शासन निर्णय

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माहे सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनाकरीता निधी वितरण करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित .GR दि.29.09.2022

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या माहे सप्टेंबर महीन्याच्या वेतन देयक अदा करण्यासाठी निधींची वितरण करणेबाबत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व…

या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रति हेक्टर मागे मिळणार दहा ते पंचवीस हजार रुपये .GR

शेतकरी बंधू भगिनींसाठी एक महत्त्वाची व आनंदाची बातमी आम्ही घेऊन आलो आहोत. ती बातमी म्हणजे तुम्ही जर ह्या पाच जिल्ह्यांपैकी…

शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोटार वाहन / कार खरेदी करणेसाठी अग्रिमे मंजुर करणेबाबतचा सुधारित शासन निर्णय .

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मोटार वाहन / कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिमे मंजुर करणे संदर्भात राज्य शासनाच्या…

राज्य शासन सेवेतील 40 ते 50 वयोगटातील / 51 वयोगटावरील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत , अखेर शासन निर्णय निर्गमित .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत राज्य शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वैद्यकिय तपासणी सुविधा बाह्य संस्थेमार्फत उपलब्ध करण्यास प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत…

GR : राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दि.22.09.2022 रोजी निर्गमित झालेले दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दि.22.09.2022 रोजी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत .दोन्ही शासन निर्णय वित्त…

GR : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अनुकंपा नियुक्ती धोरणातील प्रचलित तरतुदींमध्ये सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित ! दि.19.09.2022

शासकीय सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास , त्यांच्या कुटंबावर येणारे आर्थिक संकटातुन दुर करण्यासाठी संबंधित मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील एका पात्र…

कर्मचाऱ्यांना वेतन / वेतनेत्तर थकबाकी रक्कम अदा करणेसंदर्भात महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.13.09.2022

राज्य शासन सेवेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या वेतनाची थकबाकी त्याचबरोबर अशासकीय विशेष शाळा / कार्यशाळा इत्यादीची वेतनेतर थकबाकी अदा…

कर्मचाऱ्यांना घरभाडे मिळवण्यासाठी मुख्यालयी रहात असल्याबाबत , ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक ! शासन निर्णय निर्गमित .

राज्य शासन सेवेच्या ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणेबाबत ग्रामविकास विभागाकडुन आवश्यक त्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत . याबातचा ग्रामविकास…

सन 2022 मधील राज्य कर्मचाऱ्यांची बदलीचे सुधारित धोरण ( मुद्दे व स्पष्टीकरण ) बाबतचा सुधारित शासन परिपत्रक निर्गमित. दि.08.09.2022

राज्यातील राजकीय सत्तांतरामुळे सन 2022 मधील बदली प्रक्रिया खुप लांबणीवर गेलेली आहे . यामुळे कर्मचाऱ्यांकडुन बदली बाबत वारंवार पाठपुरावा होत…

शासन निणर्य : या राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित .GR दि.07.09.2022

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना 01 जानेवारी 2016 पासुन सातवा वेतन आयोग लागु करण्यात आलेला आहे .परंतु राज्यातील अनेक पात्र कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन…

मराठी बातमी