Tag: शासन परिपत्रक

7th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग थकबाकी संदर्भातील आत्ताचे महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित .

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता जून महिन्याच्या वेतन /पेन्शन सोबत अदा करण्यात आलेला आहे .सदर सातवा…

शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मिळणार दुय्यम सेवापुस्तक व वेतन पावती , परिपत्रक निर्गमित .दि.26.07.2022

राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दुय्यम सेवापुस्तक व वेतन पावती मिळणेबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या .सदर तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी भाजपाचे…

राज्य कर्मचाऱ्यांचे जुलै महिन्याचे वेतन व भत्ते / निवृत्तीवेतनासाठी निधी वितरण बाबतचा महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक दि.26.07.2022

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माहे जुलै पेड इन ऑगस्टच्या वेतन / निवृत्तीवेतन देयक सादर करण्यासाठी निधी वितरण बाबतचा महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक…

7 वा वेतन आयोगाचे हप्ते (4 था हप्ता /उर्वरित हप्ते) अदा करणेबाबत व NPS संदर्भातील प्रश्नाबाबत मा.उपसचिव यांच्या बैठकीचे इतिवृत्त .

राज्य शासकीय , जिल्हा परिषदा , निवृत्तीवेतनधारक व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता जुलै 2022 च्या वेतन/निवृत्तीवेतन…

राज्य कर्मचाऱ्यांना 2016 नंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व बक्षी समिती खंड – 2 वेतनत्रुटी मध्ये सुधारणा करणेबाबत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक !

राज्य शासन सेवेतील दि.01 जानेवारी 2004 नंतर सेवेत रुजु झालेल्या व दि.01 जानेवारी 2016 नंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी मधील वेतन त्रुटी…

 मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार , राज्य कर्मचारी हिताचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित !

मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अपर आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक विभागाचे ,राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक दि.16 जून 2022 रोजी…

BREAKING NEWS : सातवा वेतन आयोग थकबाकीचा तिसरा हप्ता अदा करणेसंदर्भात , आत्ताचा महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित .

सातवा वेतन आयोग थकबाकीचा तिसरा हप्ता जुन महिन्याच्या वेतन देयकासोबत अदा करणेबाबत , राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडुन दि.09 मे 2022…

7 वा वेतन आयोगाचे हप्ते रोखीने देणेबाबत,आत्ताचे महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित .

राज्य शासन सेवेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता जून महिन्याच्या वेतनासोबत अदा करण्यात येणार आहे .सदर सातवा…

BREAKING NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संदर्भात महत्वपुर्ण परिपत्रक निर्गमित .

राज्य कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन विहीत कालावधी मध्ये होत नसल्याची बाब शासनाच्या लक्षात आले असता , कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहित कालावधीमध्ये होणेबाबत…

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका ! भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याजाच्या नियमामध्ये मोठा बदल , कर्मचाऱ्यांचे होणार आर्थिक नुकसान .

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका ! भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याजाच्या नियमामध्ये मोठा बदल , कर्मचाऱ्यांचे होणार आर्थिक नुकसान . राज्य…

मराठी बातमी