Tag: शिक्षक बदली

सन 2022 मधील राज्य कर्मचाऱ्यांची बदलीचे सुधारित धोरण ( मुद्दे व स्पष्टीकरण ) बाबतचा सुधारित शासन परिपत्रक निर्गमित. दि.08.09.2022

राज्यातील राजकीय सत्तांतरामुळे सन 2022 मधील बदली प्रक्रिया खुप लांबणीवर गेलेली आहे . यामुळे कर्मचाऱ्यांकडुन बदली बाबत वारंवार पाठपुरावा होत…

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बदली संदर्भात राज्य शासनाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित .दि.12.08.2022

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षाकरीता बदली प्रक्रिया सुरु झालेली असुन ,बदली संदर्भात दि.12.08.2022 रोजी ग्रामविकास विभागाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण…

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत सुधारित धोरण राबविणेबाबत आज रोजी निर्गमित झालेला शासन निर्णय .दि.29.06.2022

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली होती .परंतु आता सन 2022 करीता जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण राबविण्यात येत…

GR : जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदली संदर्भातील दि.04 मे 2022 रोजी महत्वाचा शासन निर्णय .

राज्यातील जिल्हा परिषदेतील शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्य बदली संदर्भात दि.04 मे 2022 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय गा्रमविकास विभागाकडुन निर्गमित झाला आहे…

ZP जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली बाबत महत्त्वाचे परिपत्रक 2022.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या ऑनलाइन पद्धतीने बदली प्रक्रिया राबवली जाणार आहे . जिल्हा अंतर्गत त्याचबरोबर आंतरजिल्हा बदलीसाठी शिक्षकांनी विकल्प यादी त्याचबरोबर…