DCPS / NPS योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ थांबवून राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना  पुर्वलक्षी प्रभावाने पुर्वरत लागु करणेबाबत महत्वपुर्ण परिपत्रक !

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील खासगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली 1981 नियम 19 ( निवृत्तीवेतन ) व नियम 20 ( भविष्य निर्वा निधी ) मध्ये महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी विनियमन अधिनियम 1977 मधील कलम 4 ( 1) मधील तरतुदीनुसार कुठलाही बदल न करता राबविण्यात येत असलेली DCPS / NPS योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ थांबविण्यात … Read more

कर्मचाऱ्यांना वेतन / वेतनेत्तर थकबाकी रक्कम अदा करणेसंदर्भात महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.13.09.2022

राज्य शासन सेवेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या वेतनाची थकबाकी त्याचबरोबर अशासकीय विशेष शाळा / कार्यशाळा इत्यादीची वेतनेतर थकबाकी अदा करण्यापुर्वी विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करणेबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडुन आज दि.13.09.2022 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे .याबाबतचा सामाजिक व न्याय विभागाचा दि.13.09.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . कर्मचाऱ्यांची वेतन … Read more

आनंदाची बातमी ! 01 मे 2022 पासुन राज्य कर्मचाऱ्यांचे पगार होणार विहीत वेळेत , शासन परिपत्रक निर्गमित दि.05.05.2022

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहीत वेळेत होत नसल्याने , कर्मचाऱ्यांचे वेतन विहीत वेळेमध्ये , अदा करणेबाबत विविध उपाययोजना राज्य शासनाकडुन राबविण्यात आली आहेत . या उपाययोजनासाठी विविध सुचना देणेबाबतचा महत्वपुर्ण शासन परीपत्रक दि .05 मे 2022 रोजी निर्गमित झाला आहे .याबाबतचा सविस्तर शासन परिपत्रक खालीलप्रमाणे पाहुयात . राज्य शासन सेवेतील खाजगी , अनुदानित , … Read more

सैनिकी पब्लिक शाळा मध्ये 8700 पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

सैनिकी पब्लिकी शाळा मध्ये 8700 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – PGT (पदव्युत्तर शिक्षक) TGT (प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक) PRT (प्राथमिक शिक्षक) एकूण पद संख्या – 8700/- शैक्षणिक पात्रता – संबंधित विषयात 50 % गुणासह पदवी /पदव्युत्तर पदवी, B.ED … Read more