Tag: शेतकरी जनता अपघाती विमा योजना

राज्य शासन – विनाशुल्क शेतकरी जनता अपघात विमा योजना लाभ कसा घ्याल .

योजनेचे नाव – शेतकरी जनता अपघात विमा योजना , पुर्वीचे नाव – शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना . कोणत्या विभागामार्फत…