राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजुर करणेबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.02.03.2023

राज्य शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अतिरिक्त संवर्ग कक्षातून सह जिल्हा निबंधक वर्ग 2 / सह दुय्यक निबंधक वर्ग 2 या संवर्गात समावेशनाने नियुक्त अधिकाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ मंजुर करणेबाबत महसूल व वन विभागांकडून दि.02 मार्च 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . वित्त विभागाच्या दि.01 एप्रिल 2010 … Read more

सातव्या वेतन आयोगामध्ये ,तीन लाभांच्या सुधारित सेवांगर्तत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेयबाबतचा महत्वपुर्ण शासन निर्णय .

सातव्या वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांना तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय  करणेबाबतचा महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.02.03.2019 रोजी निर्गमित झाला आहे .याबाबतचा अधिकृत्त जी.आर खालीलप्रमाणे पाहुयात . राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना 4 थ्या ,5 व्या व सहाव्या वेतन आयोगामध्ये कालबद्ध पदोन्नती योजना ,सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना तसेच सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागु केल्या होत्या .सातव्या … Read more

GOOD NEWS : राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लाभ लागु .GR दि.01.04.2022

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागु करण्याबाबत महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे . या शासन निर्णयान्वये , कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लाभ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे .याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे . कर्मचाऱ्यांनी हुद्दा व हुद्दानुसार लाभ घेतलेल्या पदोन्नतीची साखळी उपलब्ध नसल्याने , सदरची पदे एकाकी आहेत … Read more