गुड न्युज – सेवानिवृत्त निवृत्तीवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार , सुधारित लाभ देणेबाबत महत्वाचा शासन निर्णय .

7 व्या वेतन आयोगानुसार दि.01 .01.2016 ते 31.12.2018 या कालावधी मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ मिळणार आहे . याबाबतचा आज दि.22.03.2022 रोजी वित्त विभागाकडुन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात  आला आहे . या शासन निर्णयान्वये दि.01.01.2016 ते 31.12.2018 या कालाधीमध्ये , सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतना आयोगानुसार सुधारीत अंशराशीकरणाचा लाभ देय करण्यात आलेला … Read more