Tag: हयातीचा दाखला

पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांनी 28 फेब्रुवारी 2022 पुर्वी करा हे काम अन्यथा पेन्शन होणार बंद !

सेवानिवृत्त पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी एक  महत्वाची बातमी आली आहे . ती म्हणजे सेवानिवृत्त पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी हयातीचा दाखला विहित वेळेत सादर…

राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारकांना हयातीचा सादर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून 28/02/2022 पर्यंत मुदतवाढ.

राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन क्र. 01 च्या परिपत्रकान्वये राज्य शासकीय पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना हयातीचा दाखला सादर करण्यास 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ…

मराठी बातमी