50/55 व्या वर्षापलिकडे / अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षानंतर शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती ! सुधारित शासन निर्णय !

वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे / अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षानंतर शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन मुदतपुर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत एकत्रिक कार्यपद्धती करणेबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडुन दि.10.06.2019 रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .या संदर्भातील सुधारित शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार , वयाच्या 50/55 व्या वर्षी / 30 वर्षे … Read more

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वयाच्या 50/55 वर्षापलीकडे अथवा सेवेच्या 30 वर्षानंतर मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती देणेबाबतचे वेळोवेळी सुधारणा झालेले सर्व सुधारित शासन निर्णय .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत असणारे व वयाच्या 50/55 वर्षानंतरच्या पुनर्विलोकनाबाबत राज्य् शासनाकडुन कर्मचाऱ्यांची शासन सेवेत काम करण्याची क्षमता आजमिविण्यासाठी वेळोवेळी सुधारीत शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाकडुन निर्गमित करण्यात आलेले आहेत . आत्तापर्यंत या संदर्भात एकुण सात शासन निर्णय निर्गमित झालेले आहेत .याबाबतचे सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . राज्य शासन सेवेत कार्यरत शासकीय सेवकांची वयाच्या … Read more

राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलीकडे / 30 वर्ष सेवेनंतर, मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती बाबत राज्य शासनाचे धोरण !

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत , ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांना वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षानंतर यापैकी जे अगोदर घडेल त्या वेळी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता आजमाविण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या सेवेचे पूनर्विलोकन करुन सुयोग्य व कार्यक्षम कर्मचारी / अधिकारी यांना शासन सेवेत पुढे चालू ठेवण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे … Read more

राज्य शासन सेवेतील 50/55 व्या वर्षापलीकडे अथवा 30 वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती ! GR दि.11 जुलै 2022.

राज्य शासन सेवेतील 50/55 व्या वर्षापलीकडे अथवा ज्यांची शासन सेवेतील अर्हताकारी सेवेची 30 वर्षे पुर्ण झाली आहेत अशा अधिकाऱ्यांची शासन सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी पुनर्विलोन समिती गठित करणेबाबत , नियोजन विभागचा दि.11 जुलै 2022 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे .याबाबतचा नियोजन विभागाचा सविस्तर शासन निर्णय खालीलप्रमाणे पाहुयात . राज्य शासन सेवेत 50/55 व्या … Read more

BREAKING NEWS : सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सक्तीने सेवानिवृत्ती , 31 जुलै पर्यंत कार्यवाही करण्याचे राज्य सरकारचा आदेश !

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा धक्कादायक निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारकडुन घेण्यात आला आहे . सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती देण्यात कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे . यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना 60 वर्षापुर्वीच सेवानिवृत्त व्हावे लागणार आहे .या निर्णयावर राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजगी दिसून येत आहे . उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने वयाच्या 50 वर्षापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या अकार्यक्षम , … Read more

50/55 व्या वर्षी अथवा 30 वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती देणेबाबत आज निर्गमित झालेला शासन निर्णय .दि.20.06.2022

50/55 व्या वर्षी अथवा 30 वर्षे अर्हताकारी सेवा पुर्ण झालेल्या अकार्यक्षम अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे .या धोरणानुसार राज्य शासन सेवेतील प्राचार्य /उपप्राचार्य प्रशिक्षण संस्था निरीक्षक /परीक्षा नियंत्रक ,महाराष्ट्र राज्य कौशल्य , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ ,महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट -अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे वयाच्या 50/55 वर्षानंतर सेवा पुनर्विलोकन … Read more

वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे किंवा सेवेच्या 30 वर्षे पुर्ण होणाऱ्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती ! शासन परिपत्रक .

वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे /अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षे पुर्ण झालेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा पुनर्विलोकनाबाबत शिक्षण संचालनालय ,पुणे मार्फत दि.01.06.2022 रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित झाले आहे .या संदर्भातील शासन परिपत्रक खालीलप्रमाणे आहे . सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.10.06.2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकिय अधिकारी / कर्मचारी यांचे वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे किंवा 30 वर्षे सेवा पुर्ण … Read more

वयाचे 50 / 55 वर्षे आणि 30 वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्त्ती ,33 वर्षे सेवानियम लागू होणार.

राज्य शासनाच्या सेवेतील ज्या कर्मचारी /अधिकाऱ्यांचे वय 50 ते 55 वर्षे आहेत आणि ज्यांची शासन सेवा 30 वर्षापेक्षा जास्त झालेली आहे .अशा राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची /अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता तपासण्याचे आदेश राज्य शासनाकडून देण्यात आले आहेत .जे कर्मचारी /अधिकारी वयोमानानुसार काम करण्यास अकार्यक्षम आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त्तीच्या दिनांकापूर्वीच सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात येणार आहे . 50 … Read more