Tag: GR

राज्य शासन सेवेतील 40 ते 50 वयोगटातील / 51 वयोगटावरील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत , अखेर शासन निर्णय निर्गमित .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत राज्य शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वैद्यकिय तपासणी सुविधा बाह्य संस्थेमार्फत उपलब्ध करण्यास प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत…

GR : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अनुकंपा नियुक्ती धोरणातील प्रचलित तरतुदींमध्ये सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित ! दि.19.09.2022

शासकीय सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास , त्यांच्या कुटंबावर येणारे आर्थिक संकटातुन दुर करण्यासाठी संबंधित मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील एका पात्र…

शासन निणर्य : या राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित .GR दि.07.09.2022

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना 01 जानेवारी 2016 पासुन सातवा वेतन आयोग लागु करण्यात आलेला आहे .परंतु राज्यातील अनेक पात्र कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन…

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण सेवाविषयक सर्व महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके /अधिसुचना यांची संकलित पुस्तिका .

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय / परिपत्रके तसेच असधिसुचना यांचे संकलित पुस्तिका राज्य शासनाच्या सामान्य…

राज्य कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑगस्ट 2022 चे वेतन / निवृत्तीवेतन गणेशोत्सवापुर्वी प्रदान करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.24.08.2022

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑगस्ट 2022 पेड इन सप्टेंबर महिन्याचे वेतन / निवृत्तीवेतन गणेशोत्सवापुर्वी प्रदान करणेबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडुन…

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दि.23.08.2022 रोजी निर्गमित झालेले दोन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय .

राज्य शसनाच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमध्ये कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांचे  सन 2022-23 या करती वेतन व भत्ते अदा करणेसंदर्भात…

राज्य शासनाकडुन  शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय , शासन निर्णय निर्गमित .GR दि.19.07.2022

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडुन देयकांची परिगणना करताना वजाती करावयाच्या नादेय बाबी बाबतचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.19.07.2022…

राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन नियमावलीनुसार वार्षिक वेतनवाढ  ( जुलै ) लागु करणेबाबत , शासन निर्णय .

राज्य शासकीय / जिल्हा परिषद व इतर पात्र कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै 2022 मध्ये वार्षिक वेतनवाढ व 34…

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी आनंदाची बातमी ! सरकारी कर्मचाऱ्यांना नविन वेतनप्रणालीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी !

सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी महागाई भत्ता हा मुळ ग्राह्य धरण्यात आलेले आहेत .सध्याच्या महागाईचा विचार केला असता महागाईचे…

राज्य शासकिय / सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रवासभत्ता व दैनिकभत्ता अदा करणेबाबतचा महत्वाचा शासन निर्णय .

राज्य शासन सेवेतुन सेवानिवृत्त झालेल्या अथवा जिच्या सेवा अन्यथा समाप्त करण्यात आलेल्या आहेत .अशा सेवानिवृत्त /राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रवासभत्ता व…