Tag: MPSC भरती

MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत वर्ग – क पदांकरीता भरती .

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत वर्ग – क पदांच्या एकुण 228 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सदर पदांकरती प्रथम संयुक्त…

MPSC : महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित वर्ग – ब पदाच्या 800 जागासाठी भरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित वर्ग – ब च्या पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक…

MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत कृषी सेवा भरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत कृषी सेवा मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

महाराष्ट्र राज्य सेवा मध्ये वर्ग – अ व ब पदांचे 161 जागांसाठी भरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र राज्यसेवा मध्ये वर्ग – अ व ब पदांचे 161 जागांसाठी भरती प्रकिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक…

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा मार्फत लघुटंकलेखक वर्ग – 3 पदभरती प्रक्रिया , पात्रता केवळ 10 वी उत्तीर्ण .

महाराष्ट्र लोकसेवा मार्फत लघुटंकलेखक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा…

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत  केवळ 10 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी लघुलेखक पदासाठी नौकरीची मोठी संधी .

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केवळ 10 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी लघुलेखक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन…

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत , पदभरती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मेडीकल फिल्ड पद भरती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत मेडीकल फिल्ड मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे . पदानुसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

पदभरती विशेष – महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग मध्ये 145 जागांसाठी भरती 2022

महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये वर्ग -2 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे . आवश्यक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन ऑनलाईन अर्ज मागविले…

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये MPSC मार्फत 07 जागांसाठी भरती प्रक्रिया 2022

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक आरोग्य अधिकारी पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन…