MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत विविध वर्ग – अ & ब पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया प्रक्रिया 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत विविध विर्ग – अ पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Public Service Commission Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 144 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात . पदांचे नावे – सह संचालक , भुजल सर्वेक्षण आणि विकास … Read more

MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मार्फत ( Class -A & B post ) पदभरती भरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत वर्ग – अ व वर्ग ब पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Public Service Commission Recruitment for Class – A and class – B post ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालील प्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक … Read more

MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवाा आयोग मार्फत राजपत्रित तांत्रिक सेवा मध्ये पदभरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत राजपत्रित तांत्रिक सेवा मध्ये विविध पदांच्या 378 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .( Maharashtra Public Service Commission ,Technical Services Recruitment for various post , number of total post – 378 ) सविस्तर पदाचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. … Read more

MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत वर्ग – क पदांकरीता भरती .

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत वर्ग – क पदांच्या एकुण 228 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सदर पदांकरती प्रथम संयुक्त पुर्व परीक्षा घेण्यात येते .( Maharashtra public service commission class -3 post recruitment 2022 ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. उद्योग निरीक्षक 06 02. दुय्यम निरीक्षक 09 03. कर … Read more

MPSC : महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित वर्ग – ब पदाच्या 800 जागासाठी भरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित वर्ग – ब च्या पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक कक्ष अधिकारी 42 02. राज्य कर निरीक्षक 77 03. पोलिस उपनिरीक्षक 603 04. दुय्यम निबंधक /मुद्रांक निरीक्षक 78 … Read more

MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत कृषी सेवा भरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अंतर्गत कृषी सेवा मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. महाराष्ट्र कृषी प्रशासकीय सेवा वर्ग -अ 02 02. महाराष्ट्र कृषी प्रशासकीय सेवा वर्ग – ब 22   एकुण पदांची संख्या 24 पात्रता – पद … Read more

महाराष्ट्र राज्य सेवा मध्ये वर्ग – अ व ब पदांचे 161 जागांसाठी भरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र राज्यसेवा मध्ये वर्ग – अ व ब पदांचे 161 जागांसाठी भरती प्रकिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक संचालक ( महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा ) वर्ग -अ 09 02. मुख्याधिकारी नगरपालिका /परिषद ( वर्ग – … Read more

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा मार्फत लघुटंकलेखक वर्ग – 3 पदभरती प्रक्रिया , पात्रता केवळ 10 वी उत्तीर्ण .

महाराष्ट्र लोकसेवा मार्फत लघुटंकलेखक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. लघुटंकलेखक , मराठी वर्ग – 3 52 02. लघुटंकलेखक , इंग्रजी , वर्ग – 3 39   एकुण पदांची संख्या 91 पात्रता – 10 वी … Read more

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत  केवळ 10 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी लघुलेखक पदासाठी नौकरीची मोठी संधी .

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केवळ 10 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी लघुलेखक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदाचे नाव पदांची संख्या 01. लघुलेखक ( उच्च श्रेणी ) ,मराठी 32 02. लघुलेखक ( उच्च श्रेणी ) ,इंग्रजी 30 03. लघुलेखक ( … Read more

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत , पदभरती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र पदाचे नाव पदांची संख्या 01. पोलिस उप अधिक्षक 02 02. उप संचालक , न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा राज्य सेवा वर्ग – 1 06 03. सहाय्यक संचालक न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा … Read more