MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत विविध वर्ग – अ & ब पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया प्रक्रिया 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत विविध विर्ग – अ पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Public Service Commission Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 144 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात . पदांचे नावे – सह संचालक , भुजल सर्वेक्षण आणि विकास … Read more

MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवाा आयोग मार्फत राजपत्रित तांत्रिक सेवा मध्ये पदभरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत राजपत्रित तांत्रिक सेवा मध्ये विविध पदांच्या 378 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .( Maharashtra Public Service Commission ,Technical Services Recruitment for various post , number of total post – 378 ) सविस्तर पदाचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. … Read more

MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत वर्ग – क पदांकरीता भरती .

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत वर्ग – क पदांच्या एकुण 228 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सदर पदांकरती प्रथम संयुक्त पुर्व परीक्षा घेण्यात येते .( Maharashtra public service commission class -3 post recruitment 2022 ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. उद्योग निरीक्षक 06 02. दुय्यम निरीक्षक 09 03. कर … Read more

महाराष्ट्र राज्य सेवा मध्ये वर्ग – अ व ब पदांचे 161 जागांसाठी भरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र राज्यसेवा मध्ये वर्ग – अ व ब पदांचे 161 जागांसाठी भरती प्रकिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक संचालक ( महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा ) वर्ग -अ 09 02. मुख्याधिकारी नगरपालिका /परिषद ( वर्ग – … Read more

पदभरती विशेष – महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग मध्ये 145 जागांसाठी भरती 2022

महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये वर्ग -2 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे . आवश्यक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन ऑनलाईन अर्ज मागविले जात आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदाचे नाव पद संख्या 01. सांख्यिकी अधिकारी वर्ग – 2 23 02. जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी वर्ग -2 49 03. प्रशासकीय अधिकारी वर्ग -2 … Read more