Tag: service rule PDF

राज्य  कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे  : महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी महत्वपुर्ण नागरी सेवा नियम वाचा सविस्तर .

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 मध्ये 2008 साली सुधारणा करण्यात आली असून , आवश्यकत्तेनुसार यामध्ये बदल करण्यात येतात. राज्य शासन…

मराठी बातमी