राज्य कर्मचाऱ्यांचे सन 2022 मधील जिल्हांतर्गत / आंतरजिल्हा बदली संदर्भात अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गिमित !

राज्य शासन सेवेत कार्यरत जिल्हा परिषदेतील शिक्षक संवर्गाच्या सन 2022 मधील जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत ग्रामविकास विभागाचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक दि.12.10.2022 रोजी निर्गमित झालेला आहे . सदर परिपत्रकाला राज्य शासनाच्या निर्णयाचे दोन संदर्भ देण्यात आलेले आहेत . ग्रामविकास विभगाकडुन दि.12.10.2022 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहुयात . राज्य शासनाच्या दि.07.04.2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुधारित धोरणानुसार … Read more

राज्य शासन सेवेतील वर्ग – क व वर्ग –ड कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत , अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित .GR दि.20.09.2022

राज्य शासन सेवेतील जिल्हा परिषदेच्या वर्ग क व वर्ग ड च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी मान्यताप्राप्त संघटनेबाबत स्पष्टीकरण बाबतचा ग्रामविकास विभागाकडुन दि.20.09.2022 रोजी एक महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे .ग्रामविकास विभागाचा दि.20.09.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात . राज्यातील जिल्हा परिषदेमये कार्यरत असलेले वर्ग – क आणि वर्ग – ड संवर्गातील कर्मचारी हे … Read more

ZP जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली बाबत महत्त्वाचे परिपत्रक 2022.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या ऑनलाइन पद्धतीने बदली प्रक्रिया राबवली जाणार आहे . जिल्हा अंतर्गत त्याचबरोबर आंतरजिल्हा बदलीसाठी शिक्षकांनी विकल्प यादी त्याचबरोबर कार्यालय प्रमुखांनी बदलीसाठी पात्र शिक्षकांची यादी तसेच भाग एक मधील शिक्षकांची यादी त्याच बरोबर भाग 2 मधील शिक्षकांची यादी सादर करावयाची आहे .याबाबतचे ग्राम विकास विभाग यांचे दिनांक 19 जानेवारी 2022 रोजी एक महत्त्वाची परिपत्रक … Read more